Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie za rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz https://sp2zukowo.pl/wp-content/uploads/2023/01/Deklaracja-dostepnosci- Szkoly-Podstawowej-nr-2-im.pdf .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława Żołna.
 • E-mail: gim2@zukowo.pl
 • Telefon: 586817050

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie
 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 2e
 • E-mail: gim2@zukowo.pl
 • Telefon: 586817050

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Armii Krajowej oraz od hali widowiskowo-sportowej. Przy obu wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ulicy Armii Krajowej.
 2. Portiernia znajduje się po prawej stronie wejścia od strony ulicy Armii Krajowej.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek szkolny. W budynku jest winda oraz podjazdy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym poziomie.
 5. Na parkingu przed halą widowiskowo-sportową znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W placówce można skorzystać z tłumacza migowego on-line.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Plany na rok 2023 dostępności cyfrowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie

 1. Wyposażenie placówki w pętle indukcyjne.
Skip to content